.

[1760]ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครงาน สมัครสอบ ธกส ปี 2557 ด่วน! เงินเดือน 15,000 +โบนัส จัดหนัก!

ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครงาน ธกส.เปิดสอบ 2557ธ.ก.ส. เปิดรับสมัคร เปิดสอบ ปี 2557 แล้วจ๊า! ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครงาน เพื่อเป็นพนักงานระดับ 4 ประจาสาขา และสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2556 เปิดรับรวมกว่า 1,760 อัตรา รับทั่วประเทศ!

แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่มีประสบการณ์ทำงานอยู่แล้ว กำลังหางานทำใหม่ หรืออยากเปลี่ยนงาน และอยากทำงานธนาคาร หางานธนาคารทำ! อย่าพลาด!

ธนาคาร : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร : งานพัฒนาธุรกิจ 820 อัตรา และงานการเงิน 940 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจาสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ทั่วประเทศ

ฐานเงินเดือน : พนักงานระดับ 4 เงินเดือนรวม 15,000 บาท
+วุฒิ ป.ตรี ฐานเงินเดือน 11,000 + เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมเป็นเงินเดือนละ 15,000 บาท
+วุฒิ ป.โท ฐานเงินเดือน 12,000 + เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมเป็นเงินเดือนละ 15,000 บาท
*ไม่นำค่าประสบการณ์มาพิจารณาเป็นเงินเดือนเพิ่มเติมจากนี้
*ถึงแม้เงินเดือนจะเท่ากัน แต่วุฒิ ป.โท จะได้โบนัส มากกว่า เพราะฐานเงินเดือนสูงกว่า

วันเปิดรับสมัคร : วันที่ 13 – 19 มกราคม 2557 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.baac.or.th หรือ www.baacapplicant.com

การชำระเงินค่าสมัครสอบ : ผู้สมัครต้องบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กาหนด และสั่งพิมพ์ใบแบบชาระค่าธรรมเนียมการสอบ ในกระดาษ A4 แล้วชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 มกราคม 2557 เท่านั้น
1)ค่าธรรมเนียมการสอบ 280 บาท
2)ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 20 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน : ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน สถานที่สอบ และวันที่สอบข้อเขียน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ทางเว็บไซต์ www.baac.or.th หรือ www.baacapplicant.com
*ผู้สมัครจะต้องสั่งพิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าทดสอบที่สนามสอบที่ธนาคารกาหนด
*ธนาคารกาหนดให้มีการสอบข้อเขียนภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เท่านั้น

การสอบคัดเลือก : สอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557
1.)วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) ได้แก่ ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์และเหตุผล ความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ และความรู้ทางภาษาอังกฤษ
2.)วิชาความรู้เฉพาะตาแหน่ง
+ตำแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ : ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้นและบัญชีเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส. เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การพัฒนาชนบทและชุมชน การตลาด หลักการบริหารเบื้องต้น เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น จริยธรรมและจรรยาบรรณ
+ตำแหน่งปฏิบัติงานการเงิน : ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น การเงินการธนาคาร ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส. เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การพัฒนาชนบทและชุมชน การตลาด หลักการบริหารเบื้องต้น เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น จริยธรรมและจรรยาบรรณ
3.)วิชาความละเอียดแม่นยา
4.)การทดสอบบุคลิกภาพ หรือสอบสัมภาษณ์
+ธนาคารจะดำเนินการเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน
+ธนาคารจะกาหนดวันเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ อีกครั้ง

baac-bank-jobsลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติผู้สมัคร :
1.)ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ : ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อทั้งบุคคล นิติบุคคล สถาบันเกษตรกร ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร ตรวจสอบการใช้เงินกู้ ติดตาม เร่งรัด การชาระหนี้ ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรลูกค้าให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อดาเนินกิจกรรมการผลิตแปรรูป การตลาดและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ประชุม สื่อสารประชาสัมพันธ์ แนะนาผลิตภัณฑ์และให้บริการลูกค้ารวมทั้งบุคคลอื่นที่มาติดต่อกับธนาคารสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นงานที่ต้องออกพื้นที่ตามสภาพท้องถิ่นของ แต่ละสาขา จึงมีความจาเป็นที่ต้องใช้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
   +เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ 20 – 30 ปีบริบูรณ์
   +วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ขึ้นไป
   +จบจากสาขาวิชา ด้านการเกษตร ทุกสาขา ประมง, ธุรกิจการเกษตร, เศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยีการเกษตร, วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีอาหาร, อุตสาหกรรมการเกษตร, การเงิน, บัญชี, การตลาด, การจัดการ, คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, รัฐศาสตร์, การปกครองส่วนท้องถิ่น, นิติศาสตร์ ฯ
   +ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล และใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ที่ปัจจุบันยังไม่หมดอายุ
   +มีประสบการณ์การทางาน และหนังสือรับรองการทางานไม่น้อยกว่า 1 ปี(นับถึงวันที่ 19 มกราคม 2557)

2.)ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านการเงิน : ปฏิบัติงานด้านการเงินการธนาคาร ทั้งเงินฝาก เงินกู้ และงานบริการอื่น ๆ ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร สื่อสาร ประชาสัมพันธ์นาเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ต้อนรับ แนะนาผลิตภัณฑ์และให้บริการลูกค้ารวมทั้งบุคคลอื่นที่มาติดต่อกับธนาคารสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   +เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ 20 – 30 ปีบริบูรณ์
   +วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ขึ้นไป
   +จบจากสาขาวิชา บัญชี ทุกสาขาววิชา, ตรวจสอบภายใน, การเงิน, การเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์ ฯ
   +มีประสบการณ์การทางาน และหนังสือรับรองการทางานไม่น้อยกว่า 1 ปี(นับถึงวันที่ 19 มกราคม 2557)

สอบถามรายละเอียด ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร 02-555-0555, 02-558-6100 ต่อ 8331-2, 8334-5 ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. หรือที่ www.baac.or.th/content-job.php

แฟนๆ อนันต์มันนี่ ที่ทำงานอยู่แล้ว มีประสบการณ์อยู่แล้ว อยากเปลี่ยนงานใหม่ อยากทำงานธนาคารรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ และสวัสดิการ โบนัส ในระดับที่โอเค อย่าพลาดงานนี้ เชิญสมัครได้ที่ www.baac.or.th หรือ www.baacapplicant.com ด่วน! วันที่ 13 – 19 มกราคม 2557 เท่านั้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

Comments

 1. By AnanMoney

  ตอบกลับ

 2. By shama khan

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

 3. By นายกำพล พ...

  ตอบกลับ

  • By AnanMoney

   ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *